Sesión Plenaria Extraordinaria 14-10-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria 14-10-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria (14-10-2021) ás 20:00 horas. Orde do día: Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Proposta da Alcadía para a aprobación da encomenda de xestión no Concello de Alfoz para a licitación conxunta do contrato de servizo de axuda...
Sesión Plenaria Extraordinaria 14-10-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria 01-10-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria (01-10-2021) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Aprobación modificación orzamentaria 1/2021. Suplemento de Crédito. 3.- Aprobación da proposta da primeira tenencia de Alcaldía sobre adicación exclusiva...
Sesión Plenaria Extraordinaria 14-10-2021

Sesión Plenaria Ordinaria 02-09-2021

Sesión Plenaria Ordinaria (02-09-2021) ás 20:30 horas. Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Toma de posesión do membro da corporación Dª Mª Pilar Vázquez Hermida. 3.- Dación de contas do decreto da Alcaldía de nomeamento de tenencia de Alcaldías. 4.-...
Sesión Plenaria Extraordinaria 14-10-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria 18-08-2021

Sesión Plenaria Ordinaria (18-08-2021) ás 20:30 horas. Orde do día: 1.- Ratificación polo pleno do Concello da urxencia da sesión. 2.- Toma de razón do cesamento no cargo de membro de corporación de Dª María Mon Geada. 3.- Escrito de renuncia anticipada ao cargo de...
Sesión Plenaria Extraordinaria 14-10-2021

Sesión Plenaria Ordinaria 05-07-2021

Sesión Plenaria Ordinaria (26-04-2021) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Investigación de oficio da situación do camiño 9008 do polígono 55 do Concello do Valadouro. 3.- Proposta da Concellería delegada de cultura,...
Sesión Plenaria Extraordinaria 14-10-2021

Sesión Plenaria Ordinaria 26-04-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Extraordinaria (26-04-2021) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Solicitude de subvención para proxecto anual dos servizos sociais comunitarios municipais do Concello do Valadouro. Exercicio 2021. 3.-...