Oferta Formativa en O Valadouro:

 • Curso de atención socio-sanitaria básica a persoas dependentes no fogar. (Con prácticas).
 • Curso preparatorio para a obtención da teórica do carné de conducir tipo B.
 • Curso de competencias clave nivel 2 e 3.
 • Acción formativa para a superación das probas oficiais da ESO.
 • Cursos de competencias dixitais TICS nivel básico e nivel avanzado.

Cal é o obxetivo xeral deste programa?

 • A promoción da igualdade entre mulleres e homes.
 • A prevención e loita contra a violencia de xénero.

Qué servizos inclúe o programa?

 • Acollemento, información e asesoramento.
 • Derivación e acompañamento.
 • Empoderamento, autoestima e motivación.
 • Formación en novas tecnoloxías para a busca activa de emprego (TIC).
 • Servizo de recursos integrais de axuda ás vítimas de violencia de xénero.
 • Servizo de axuda á conciliación da vida persoal e familiar.
 • Traballo na concienciación no ámbito veciñal.
 • Realización de xornadas a prol da prevención da violencia de xénero.

Qué actividades inclue o programa?

 • Atención individual á mulleres (información e asesoramento sobre axudas, derivación e acompañamento aos recursos comunitarios, atención psicolóxica, etc).
 • Cursos de formación (igualdade, prevención da violencia de xénero, motivación, novas tecnoloxías…).
 • Campañas e xornadas informativas (promoción da igualdade e loita contra a violencia de xénero).

QUEN SON MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE?

 • Vítimas de violencia de xénero ou de violencia doméstica.
 • Vítimas de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas.
 • Inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas.
 • Pertencentes a unha minoría étnica.
 • Dependentes do consumo de substancias tóxicas ou en procesos de rehabilitación.
 • Perceptoras de rendas de integración, subsidios ou prestacións similares.
 • Reclusas ou ex-reclusas.
 • Procedentes de institucións de protección ou reeducación de menores.
 • Transexuais ou con conflitos de identidade de sexo.
 • Con diversidade funcional ou enfermidade mental.
 • Con responsabilidades familiares non compartidas.
 • Procedentes de núcleos familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM.
 • Embarazadas ou lactantes sen apoio familiar ou sen recursos.
 • Sen fogar ou que habitan nunha infravivenda, ou afectadas por un proceso de desafiuzamento.
 • Maiores ou viúvas.
 • Sen titulación ou con baixa cualificación.
 • Desempregadas menores de 30 anos ou maiores de 45 anos.
 • Inactivas ou desempregadas de longa duración.
 • Con residencia en concellos rurais de zonas pouco poboadas de baixa densidade (ZPP), segundo os estudos ou datos publicados polo IGE, e que poden consultarse na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.
 • Calquera outras situación non prevista expresamente que implique factores de risco ou vulnerabilidade no ámbito familiar, social ou laboral, sempre que sexa ponderada e aceptada polos servizos sociais do concello no que se desenvolva o programa.

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS:

Servizos Xerais do Concello de O Valadouro
Feira Nova, 1 Ferreira 27770 Lugo.

Asociación Mujeres en Igualdad Burela
R/ Pardo Bazán, 12 – local 3. 27880 BURELA
R/ Pardo Bazán,9 baixo (Casa do Mar). 27880 BURELA
TFNOS: 683.23.02.20 / 609.83.76.45
entendotebumei@gmail.com