Plan de ordenación municipal

Documento de inicio para avaliación ambiental estratéxica

Ante a falta dun instrumento de ordenación urbanística do seu territorio o concello de O VALADOURO elabora o PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL con arranxo a Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e protección do Medio Rural de Galicia.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de O VALADOURO (en adiante PXOM) sométese ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (en adiante AAE) nas condicións que establece a lei 9/2006 de plans e programas, a desenvolver seguindo o procedemento integrado de Avaliación ambiental estratéxica de instrumentos de planeamento urbanístico previsto no artigo 7 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia…

Documento inicio Ver documento completo

Alternativas
Alternativa 0 abrir/descargar

Alternativa 1 abrir/descargar

Alternativa 2 abrir/descargar

Concello do Valadouro
Feira Nova N°1

27770 Ferreira do Valadouro – Lugo (Galicia)

info@valadouro.org
982 574 000
982 574 036
982 574 155