Sesión Plenaria Extraordinaria (21-07-2020) ás 14:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Informe do Órgano de Contratación no recurso especial en materia de contratación nº 109/2020.