Sesión Plenaria Ordinaria (04-03-2021) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.

2.- Aprobación do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello do Valadouro.

3.- Moción presentada polo grupo PSdeG-PSOE de apoio aos traballadores/as da Escola do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar do Concello do Valadouro.

4.- Dación de conta das resolución da Alcaldía.

5.- Rogos e Preguntas.