Sesión Plenaria Ordinaria (04-10-2021) ás 20:30 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Aprobación da modificación da plantilla de persoal do Concello do Valadouro.
3.- Aprobación da proposta de Alcaldía sobre concesión de prórroga a Asociación de Veciños de Moucide.
4.- Moción presentada pola SRA. Concelleira Dª Josefina Geada Losada sobre aprobación de gratificación extraordinaria para o posto de traballo de auxiliar administrativo encargado da biblioteca municipal.
5.- Moción presentada pola SRA. Concelleira Dª Josefina Geada Losada sobre aprobación dos criterios para distribución do fondo social contemplado no acordo regulador das condicións de traballo do personal funcionario e convenio para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral do Concello do Valadouro.
6.- Moción presentada pola SRA. Concelleira Dª Josefina Geada Losada sobre a revalorización do complemento salarial do porto de conserxe do CEIP Santa María do Valadouro.
7-. Rogos e Preguntas.