Sesión Plenaria Ordinaria (05-11-2020) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Aprobación da conta xeral relativa ao exercicio 2019.
3.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia e o Concello de O Valadouro para a renovación do compromiso de integración na Rede de Bibliotecas de Galicia da Biblioteca Publica Municipal do Valadouro.
4.- Aprobación da proposta da Concellería delegada de Cultura, Normalización Lingüística e Obras da Ampliación de prazo de execución das subvencións ás Asociacións de Veciños.
5.- Aprobación da ampliación do prazo de ocupación de domino publico con instalacións desmontables dos establecementos hostaleiros.
6.- Aprobación moción presentada polo Grupo político BNG sobre a reactivación da asistencia sanitaria.
7.- Ordenanza reguladora do uso común especial do domino público local polas actividades extractivas de madeira e reforestación nos montes e nos espazos forestais do Concello de O Valadouro.
8.- Aprobación da moción presentada pola SRA Concelleira de UDIVAL sobre cubertas do CEIP STA. María de Valadouro.
9.- Dación de contas de resolucións da Alcaldía.
10.- Rogos e Preguntas.