PRIMEIRA. OBXECTO DA CONVOCATORIA

As presentes bases teñen por obxecto establecer o procedemento de selección para a elaboración de listaxe de emprego temporal  para prestar servizos como persoal funcionario interino de OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES no Concello de O Valadouro atopándose incluído no artigo 10 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, que contempla este tipo de procedemento no seguinte caso:

b) A substitución transitoria dos titulares, durante o tempo estritamente necesario.

As características da plaza son as seguintes:

GrupoD. Adicional 6ª TRLEBEP
EscalaAdministración Especial
SubescalaServizos Especiais
DenominaciónOperario de Servizos Múltiples
Funcións encomendadas-Control, mantemento e manexo de todo o material municipal incluído vehículos -Pequenas obras, instalacións, servizos de reparación e mantemento de diversos edificios -Conservación y mantemento de redes de alumbrado público con utilización dos vehículos necesarios e pequeñas obras de mantemento de instalacións eléctricas en edificios municipais.  -Limpeza e conservación de vías públicas, con utilización dos vehículos necesarios. -Control dos niveis de depósitos, regulación, equipos de cloración, control do estado das redes de auga, chaves de paso, acometidas e execución de obras necesarias para mantemento e conservación, así como reparación nas redes de auga e saneamento co resto do persoal -Utilización e manexo de ferramentas asociadas ao posto. – Calquera cometido o servizo que en xeral demanden as necesidades do Concello.
Sistema de selecciónConcurso con prueba práctica

SEGUNDA. CONDICIÓNS DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Para poder participar nos procesos selectivos será necesario reunir os seguintes requisitos, como data límite o último día do prazo de presentación de solicitudes, dacordo co establecido no artigo 56 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro:

a) Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.

c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. Só por Lei poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego público.

d) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin acharse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

e) Estar en posesión do permiso de conducción clase C e do Certificado de Aptitude Profesional (CAP)

d) Acreditación do nivel de Idioma Galego. (Celga 2) . En caso de non posuílo, deberán superar unha proba de galego coa cualificación de APTO.

TERCEIRA. FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

As solicitudes (Anexo I) requirindo tomar parte no correspondente proceso de selección, nas que os aspirantes farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais para a praza que se opte con declaración responsable  dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello e presentaranse nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de dez hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

Así mesmo, as bases da convocatoria publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica deste Concello e no Taboleiro de anuncios do mesmo.

Os datos persoais incluídos na solicitude de participación serán tratados unicamente para a xestión do proceso selectivo e as comunicacións que deban realizarse. Cando sexa necesario publicar un acto administrativo que conteña datos persoais publicarase da forma que determina a disposición adicional sétima da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. O Concello será o responsable do tratamento destes datos.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no prazo de dez días, declarando aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. Na devandita resolución, que se publicará na sede electrónica deste Concello e no taboleiro de anuncios do mesmo sinalarase un prazo de 5 días hábiles  para que se poidan formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a exclusión.

Transcorrido o prazo de emenda, pola Alcaldía aprobarase a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, que se publicará na sede electrónica deste Concello e no Taboleiro de Anuncios do mesmo. Nesta mesma publicación farase o día de baremación dos méritos dos aspirantes propostos; igualmente, farase constar a designación nominal do Tribunal.

QUINTA. TRIBUNAL CUALIFICADOR

Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.

O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual non poderán formar parte dos órganos de selección.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén.

A composición do tribunal calificador é a seguinte:

CargoIdentidade
PresidentePablo Dorado Lanza
SuplenteOvidia Candia González
VogalManuel Novo Pérez
SuplenteYolanda Otero Eijo
SecretarioRegina Blanco Martínez
SuplentePatricia Fanego Candia

O Tribunal poderá dispor a incorporación ao seu labor no proceso selectivo de asesores especialistas, para aqueles aspectos concretos do proceso selectivo debido á especialización técnica do traballo a realizar. A súa función circunscríbese a un mero asesoramento, é dicir actúan con voz, pero sen voto, non participan na toma de decisións do Tribunal. Asesórelos deberán gardar sixilo e confidencialidade acerca dos datos e asuntos sobre os que teñan coñecemento a consecuencia da súa colaboración no Tribunal.

O Tribunal poderá designar persoal colaborador para o desenvolvemento do proceso selectivo que actuará baixo a súa dirección, cando a complexidade do mesmo aconsélleo.

A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

SEXTO.  SISTEMAS DE SELECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS.

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO CON PROBA PRÁCTICA

CONCURSO

Serán valorados os méritos que os aspirantes aleguen:

Méritos computables:

 1. Cursos e outras actividades de formación relacionados coas funcións do postos (máximo 2,00 puntos) Acreditarase mediante copia do Título, Diploma ou certificación.
 2. Cursos de duración igual ou inferior a 10 horas ou duración non acreditada: 0,05 puntos por cada un.
 3. Cursos de máis de 10 horas e ata 25 horas: 0,10 puntos por cada un.
 4. Cursos de mais de 25 horas e ata 50 horas: 0,15 puntos por cada un.
 5. Cursos de mais de 50 horas e ata 100 horas: 0,20 puntos por cada un.
 6. Curso de mais de 100 horas e ata 150 horas: 0,25 punto por cada un.
 7. Cursos de mais de 150 e ata 200 horas: 0,30 puntos por cada un.
 8. Por cada curso de mais de 200 horas: 0,35 puntos.
 • Experiencia profesional (máximo 8,00 puntos) Acreditarase a través de certificación oficial de vida laboral actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que consten as tarefas realizadas e a duración.
 • Por cada mes de servizo realizando tarefas directamente relacionadas co posto ofertado nunha Entidade pública…………………………….0,20 Puntos.
 • Por cada mes de servizo realizando tarefas directamente relacionadas co posto ofertado nunha Entidade Privada……………………….…….0,10 Puntos.

Os servizos prestados noutras Administracións acreditaranse mediante certificado do secretario da Corporación ou entidade, e os prestados no sector privado acreditaranse mediante certificado da Seguridade Social ao que se acompañará o oportuno contrato de traballo e a vida laboral, ou, en defecto do último documento, calquera no que se faga constar a categoría desempeñada.

En caso de empate, estarase ao disposto no artigo 44 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

PROBA PRÁCTICA

A proba práctica consistirá na resolución no tempo determinado polo Tribunal, dunha ou máis probas prácticas de aptitude profesional que gardará relación coas función propias do posto de traballo e cos contidos que quedan recollidos na Base Primeira no apartado. “Funcións encomendadas”. Á finalización da mesma o Tribunal poderá pedir explicacións ou aclaración aos aspirantes.

A puntuación de todos os méritos descritos non poderá exceder de 10 puntos, non excluíndo da bolsa a aqueles aspirantes que non aporten puntuación.

A puntuación da proba practica non poderá exceder de 10 puntos

A cualificación final será a suma dos méritos e da proba práctica non poderá exceder de 20 puntos, xa que os aspirantes que teñan que someterse á proba de galego por non acreditar a titulación esixida (Celga 2) serán cualificados como Apto/Non Apto.

SÉTIMA: RELACIÓN DE APROBADOS E ACREDITACIÓN DE REQUISITOS ESIXIDOS

Unha vez terminada a avaliación dos aspirantes e consideradas as reclamacións presentadas, o Tribunal fará pública a relación de aprobados por orde de puntuación na sede electrónica deste Concello e no Taboleiro de Edictos do mesmo.

Posteriormente, vistas e informadas as alegacións que no seu caso se presentaron, elevarase á Alcaldía a acta do proceso selectivo para que se aprobe a constitución da bolsa coa orde de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar na sede electrónica do Concello.

O aspirante proposto, cando sexan requiridas para a súa contratación, achegará ante a Administraciónas condicións de capacidade que lle sexan requeridos.

Quen, dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non presentase a documentación ou da mesma deducísese que carece dalgún dos requisitos esixidos, non poderá ser nomeado, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidese incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.

As propostas de nomeamento serán adoptadas polo órgano competente a favor dos aspirantes segundo a orde de prelación da relación de persoas aprobadas. Se a acode aspirante ao que lle correspondese o nomeamento non fose nomeada, ben por desistimiento ou por non reunir os requisitos esixidos, convocarase á seguinte candidata que superase o proceso de selección.

Así mesmo, informarase aos aspirantes achega do tratamento dos seus datos persoais e do compromiso de confidencialidade con ocasión da relación que se establece co Concello.

O nomeamento derivado deste proceso de selección en ningún caso dará lugar ao recoñecemento da condición de funcionario de carreira.

OITAVA. FUNCIONAMENTO DA BOLSA DE EMPREGO

As persoas integrantes das Bolsas de Emprego ocuparán o posto da lista que lle corresponda, atendendo á puntuación obtida no proceso selectivo utilizado para a súa constitución, debendo aparecer, xunto ao número do posto ocupado, a puntuación que ostenta dentro da listaxe.

Non se establece puntuación mínima para poder formar parte da  bolsa de emprego.

Todas as persoas que superen o proceso de selección serán incluídas nunha bolsa de emprego para as futuras contratacións que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, e serán chamadas seguindo a orde establecida na listaxe correspondente. O funcionamento da Bolsa de Emprego axustarase aos principios de igualdade de oportunidades e principio de non discriminación.

A orde de chamamento dos aspirantes inscritos na bolsa neste Concello vendrá determinada polo lugar no que figura na bolsa, segundo a puntuación total obtida.

A renuncia inicial a un nomeamento, ou a renuncia durante a vixencia de iste, non darán lugar á exclusión da Bolsa de Emprego, pero ocasionará un cambio de lugar do posto, dentro da mesma, pasando a ocupar o último posto como integrante da Bolsa.

Son causas que xustifican a renuncia a un nomeamento e que implican o mantemento dentro da Bolsa de Emprego:

— Estar en situación de ocupado, prestando servizos no Concello como persoal contratado, en calquera das formas admitidas en dereito, laboral ou funcionario interino.

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baixa por enfermidade, intervención cirúrxica, internamento hospitalario, maternidade, embarazo de alto risco e situación de risco ou necesidade acreditada por facultativo que esixa a lactación natural de menores de nove meses. A acreditación documentada da finalización de tal circunstancia dará lugar á reposición no mesmo lugar da orde de lista nas Bolsas de Emprego en que se atopará a persoa afectada.

— Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia ao traballo.

As persoas incluídas na Bolsa de Traballo terán que presentar datos persoais suficientes que permitan a súa pronta localización, sendo responsables de que estean actualizados en todo momento.

Unha vez realizado o intento de localización por medio da comunicación telefónica, a telegráfica con acuse de recibo ou o correo electrónico con acuse de recepción, se non fose posible o contacto en vinte e catro horas acudirase á persoa seguinte. Se se opta pola comunicación telefónica, realizaranse un mínimo de tres intentos de contacto entre as 9:00 e as 14:00 horas, cun intervalo de sesenta minutos entre cada chamada.

Quedará anotación escrita do que se indica neste número no servizo correspondente, dándose traslado inmediato de informe escrito ao secretario da Corporación para coñecemento e constancia.

A persoa integrante da Bolsa de Emprego que reciba proposta de nomeamento, nos termos descritos anteriormente, deberá proceder á aceptación ou rexeitamento da mesma, nun período máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionais ou de forza maior.

No suposto de producirse dous rexeitamentos por algún integrante, quedará excluido da mesma, coa excepción de que so exista un só componente da mesma, que quedará excluido cun único chamamento se é rexeitado.

Esta bolsa de emprego terá unha vixencia máxima de 2 anos.

NOVENA: FINALIZACIÓN DA RELACIÓN DE INTERINIDADE

A Administración formalizará de oficio a finalización da relación de interinidade por calquera das seguintes causas, ademais de polas previstas no artigo 63 do texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público, sen dereito a compensación algunha:

a) Pola cobertura regulada do posto por persoal funcionario de carreira a través de calquera dos procedementos legalmente establecidos.

b) Por razóns organizativas que dean lugar á supresión ou á amortización dos postos asignados.

c) Pola finalización do prazo autorizado expresamente recollido no seu nomeamento.

d) Pola finalización da causa que deu lugar ao seu nomeamento.

No entanto, transcorridos tres anos desde o nomeamento do persoal funcionario interino producirase o fin da relación de interinidade, e a vacante só poderá ser ocupada por persoal funcionario de carreira, salvo que o correspondente proceso selectivo quede deserto, nese caso poderase efectuar outro nomeamento de persoal funcionario interino.

Excepcionalmente, o persoal funcionario interino poderá permanecer na praza que ocupe temporalmente, sempre que se publicara a correspondente convocatoria dentro do prazo dos tres anos, a contar desde a data do nomeamento do funcionario interino e sexa resolta conforme aos prazos establecidos no artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Neste suposto poderá permanecer até a resolución da convocatoria, sen que o seu cesamento dea lugar a compensación económica.

DÉCIMA: INCOMPATIBILIDADES

O aspirante proposto quedará suxeito, no seu caso, ao cumprimento das prescricións contidas na Lei 53/1984, de 26 de decembro, sobre Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, e demais normativa aplicable.

UNDÉCIMA: INCIDENCIAS

As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Contra a convocatoria e as súas bases, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor polo interesados recurso de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Xurisdicción Contencioso-Administrativo a partir do día seguinte ao de publicación do seu anuncio en Boletín Oficial da Provincia (artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa).

No non previsto nas bases será de aplicación o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro; o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril.; o Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de Administración Local; e a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.