Sesión Plenaria Ordinaria 07-03-2020

Sesión Plenaria Ordinaria 07-03-2020

Orde do día: 1 Aprobación borrador anta sesión anterior.2 Sorteo de membros de mesas electorais. Eleccións ao Parlamento de Galicia 05/04/2020.3 Aprobación se procede da moción presentada pola Sra. Concelleira Voceira do Grupo Mixto.4 Aprobación inicial do Plan...
Sesión Plenaria Ordinaria 07-03-2020

Sesión Plenaria Extraordinaria 18-02-2020

Orde do día: 1 Aprobación, se procede, da urxencia da sesión.2 Aprobación, da acta da sesión anterior.3 Aprobación, de pregos e do inicio da contratación do servizo de actividades extraescolares, tempo libre e lecer.4 Aprobación, proposta da Alcaldía para solicitude...
Sesión Plenaria Ordinaria 07-03-2020

Sesión Plenaria Extraordinaria 06-02-2020

Orde do día: 1 Aprobación borrador acta sesión anterior. 2 Debate e votación da Moción Presentada polo grupo municipal do Partido Popular sobre o cuartel da Garda Civil en O Valadouro. 3 Aprobación recoñecemento extraxudicial de créditos. 4 Debate e Votación da Moción...
Sesión Plenaria Ordinaria 07-03-2020

Sesión Plenaria Ordinaria 09-01-2020

Orde do día: 1- Aprobación do borrador da acta da sesión anterior. 2- Aprobación permuta bens inmobles na parroquia de Moucide. 3- Aprobación da moción presentada por Vía Galega sobre a emigración galega. 4- Aprobación da moción presentada polo Grupo Político BNG...