Orde do día:

  • 1- Aprobación do borrador da acta da sesión anterior.
  • 2- Aprobación permuta bens inmobles na parroquia de Moucide.
  • 3- Aprobación da moción presentada por Vía Galega sobre a emigración galega.
  • 4- Aprobación da moción presentada polo Grupo Político BNG sobre arranxo de sinalización.
  • 5- Escrito presentado ao Pleno da corporación por D. Pedro López Morillo. 6- Dación de contas das resolucións da Alcaldía NºS 440 a 527.
  • 7- Respostas da Alcaldía as cuestións plantexadas na sesión de data 07-11-2019.
  • 8. Rogos e Preguntas.