Escola infantil

Rede de escolas infantís de Galicia

Rúa da Diputación , nº 7

Código Postal 27770 Ferreira.

Horario: de Luns a Venres de 8:00 a 20:00 horas

info@valadouro.org

TELÉFONO: 982 57 43 90

FAX: 982 57 43 90

Equipo humano

Rosa María Fernández Eijo

Licenciada en psicopedagoxía que exerce como directora do centro

Josefa Rivas Mariño

Persoal de servizos xerais

Cristina Méndez Moreira

Técnico superior de educación infantil

Patricia Rodríguez González

Mestre

Instalacións

  • Zona de preparación de alimentos
  • Zona de gateo
  • Zona de descanso
  • Zona de hixiene
  • Aseos
  • Zona de xogos ao aire libre delimitada e valada en todo o perímetro
  • Despacho

A escola infantil do Concello de O Valadouro configurase como un establecemento diúrno e de titularidade municipal, encadrado nos Servizos Sociais especializados do Concello, e que ten como finalidade prestar unha atención de apoio ós pais e nais, titores/as ou gardadores/as dos nenos/as entre 3 meses e 3 anos.

A escola infantil de O Valadouro conta con vinte prazas, reservando o 10% de prazas ( 2 ) sen cubrir para atender necesidades puntuais.

A escola infantil cumpre unha dobre función asistencial e educativa, proporcionando aos seus usuarios e usuarias unha atención integral sen distinción de raza, sexo, condición social ou económica dirixida ao desenvolvemento integral e harmónico dos/as nenos/as.

Concello do Valadouro

Feira Nova N°1

27770 Ferreira do Valadouro

Lugo (Galicia)

info@valadouro.org

982 574 000
982 574 036
982 574 155