INSCRICIÓNS: DO 1 Ó 11 DE SETEMBRO

HORARIO: EN ATENCIÓN Ó PÚBLICO NA CASA DA CULTURA E NA CASA DO CONCELLO

IDADES: NENOS E NENAS QUE ESTUDAN 4º INFANTIL A 4º ESO


MODALIDADE FÚTBOLBASES PARTICIPACIÓN NAS ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE O VALADOURO: FÚTBOL

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estas actividades de conciliación están orientadas aos alumnos e alumnas que cursen estudos dende 4º de infantil ata 4º de ESO para o curso escolar 2023/2024.

2.- OBXETO

O obxecto das Escolas Deportivas do Concello de O Valadouro é principalmente fomentar a práctica de actividades físico-deportivas entre a poboación infantil e xuvenil e establecer as bases para que esta práctica sexa un recurso de convivencia, participación e, en xeral mellora da calidade de vida no Concello de O Valadouro.

3.- INICIO E HORARIOS

Inicio: Será indicado polo adestrador

Categorías:

 • Biberón (2019-2018)
 • Prebenjamín (2017-2016)
 • Benjamín (2015-2014)
 • Alevín (2013-2012)
 • Infantil (2011-2010)
 • Cadete (2009-2008)

Horarios: Serán indicados polo adestrador.

Lugar de realización: Campos de Fútbol e pavillóns polideportivos dos Concellos de Alfoz e O Valadouro

Total de prazas dispoñibles: segundo a normativa vixente.

As entregas e recollidas de alumnos deberán realizarse con puntualidade.

A falta de asistencia ou puntualidade poderá ter como consecuencia a perda da praza na actividade, pasando ao último posto da lista de reserva.

4.- REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES

As solicitudes serán cursadas polos proxenitores ou titores legais dos alumnos que asistirán ás actividades e deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Os alumnos deberán estar cursando estudos comprendidos entre 4º de educación infantil e 4º da ESO

5.- SOLICITUDES.

Todas as persoas solicitante, ao momento de presentar a súa solicitude estarán aceptando as presentes bases.

As solicitudes serán cursadas polo proxenitores ou titores legais dos alumnos e alumnas no modelo facilitado polo Concello de O Valadouro (ANEXO I) dende o 01/09/2023 ata o día 11/09/2023 as 14:00 horas.

O prazo de inscrición quedará aberto todo o curso escolar. Si se completan as prazas para unha categoría, as persoas solicitantes pasarán a formar parte da listaxe de reserva.

As solicitudes realizaranse nas Oficinas Municipais ou no Centro Socio-cultural, Xuvenil e da Terceira Idade “Manuel Lourenzo” dentro do horarios de atención ao público.

Tamén poderán presentar as solicitudes na Sede Electrónica do Concello de O Valadouro a través do trámite “Escolas Deportivas – Fútbol” ou en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

5.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

As solicitudes deberán ir acompañadas obrigatoriamente da seguinte documentación:

 • Copia do DNI.
 • Convenio regulador (no caso de proxenitores/titores separados)

6.- INSTRUCCIÓN E TRAMITACIÓN

A instrución do procedemento corresponderá a unha persoa funcionaria designada polo Concelleiro Delegado de Educación, Deportes, Conciliación e Obras ao efecto.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes e revisadas todas as presentadas, o Instrutor emitirá un informe, o cal se elevará á Concellería Delegada no cal constarán 3 listas:

 1. Solicitudes admitidas: Alumnos que obteñen praza nas Escolas Deportivas do Concello de O Valadouro na actividade de Fútbol. Nesta lista indicarase o día de comezo das actividades e o lugar de realización.
 • Solicitudes admitidas: Alumnos que pasan a formar a listaxe de reserva nas Escolas Deportivas do Concello de O Valadouro.
 • Solicitudes que deben ser subsanadas.

A resolución do procedemento corresponderá ao Concelleiro Delegado de Educación, Deportes, Conciliación e Obras.

Unha vez visto o Informe do Instrutor, o Concelleiro Delegado de Educación, Deportes, Conciliación e Obras ditará Resolución na cal se incluirán as citadas listas e que será publicada no taboleiro de anuncios, na páxina web e na sede electrónica do Concello de O Valadouro.

No caso de que se cubran todas as prazas, os proxenitores dos alumnos que pasen a formar parte da lista de reserva serán avisados antes do inicio da actividade.

7.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DO ALUMNADO

Poderán obter unha praza nas Escolas Deportivas do Concello de O Valadouro na actividade de Fútbol aqueles alumnos cuxos proxenitores ou titores legais presentaran unha solicitude correctamente cumprimentada.

Para a selección dos alumnos seguirase a orde de preferencia que se indica a continuación:

 • Orde de rexistro de entrada da solicitude.

Tomarase como data de rexistro de entrada da solicitude aquela na que se presente a documentación completa.

8.- NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Dará lugar á perda da praza dentro das Escolas Deportivas do Concello de O Valadouro calquera falseamento ou ocultación de información na documentación presentada para a solicitude, sen prexuízo das responsabilidades que poidan derivarse.

Formarán parte das Escolas Deportivas a aquelas solicitudes que cumpran os requisitos da convocatoria, figurando os alumnos nas listas de solicitudes admitidas.

Unha vez iniciado o programa e, sempre e cando queden prazas libres, poderán inscribirse máis interesados ata cubrir todas as prazas.

Se unha persoa inscribe un participante e están todas as prazas cubertas, ou se fai fóra de prazo, dita solicitude pasará á lista de reserva.

No caso de que un proxenitor ou titor legar desexe dar de baixa ao alumno nas Escolas Deportivas do Concello de O Valadouro, deberá comunicalo por escrito e presentando a súa solicitude polos mesmos medios nos que se presentou a solicitude de inscrición.

Os participantes estarán sempre acompañados do persoal cualificado da empresa encargada de xestionar o programa. Non se permitirá o acceso ás instalacións onde se realice o programa, de ninguén máis que a dos alumnos participantes, os monitores e os traballadores municipais.

Os inscritos distribuiranse en grupos segundo as súas idades co fin de homoxeneizar o grupo de actividade do que forman parte.

O ratio por monitor establecerase segundo a normativa vixente.

9.- FALTAS DE ASISTENCIA E PUNTUALIDADE

Os alumnos deberán acudir en todo momento respectando os horarios de entrada e saída.

No caso de ter 3 faltas de asistencia ou puntualidade inxustificadas, os proxenitores ou titores do alumno ou alumna poderán perder o dereito á praza dentro das Escolas Deportivas do Concello de O Valadouro.

10.- PUBLICIDADE

As presentes bases serán publicadas na sede electrónica e na páxina web do Concello de O Valadouro, así como as listas de solicitudes admitidas e desestimadas e calquera outra comunicación colectiva.

11.- MODIFICACIÓNS, SUSPENSIÓN OU CANCELACIÓN DO PROGRAMA

O Programa poderá sufrir modificacións, suspensión de servizos ou a total cancelación do programa segundo as esixencias na normativa vixente ou por causas organizativas.

Calquera modificación, suspensión ou cancelación do programa será notificado ás familias participantes.


s.