CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL AO OBXECTO DE CUBRIR, DOUS POSTOS DE PEÓN PARA O SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA
CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO DE O
VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO
RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018, COFINANCIADO
PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO
PDR DE GALICIA 2014-2020.
Por medio do presente anuncio faise pública a convocatoria e as bases que rexerán a convocatoria para a
contratación de persoal laboral temporal de dous postos de peón para o servizo de prevención e defensa contra
incendios forestais, do cadro de persoal laboral temporal do Concello de O Valadouro no marco do Convenio de
Colaboración subscrito entre a Consellería de O Valadouro durante os anos 2016, 2017 e 2018, cofinanciado
parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no Marco do PDR de Galicia 2014-
2020, aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente celebrada en data 29 de xuño
de 2018.
BASES PARA O PROCESO SELECTIVO