Redes

BASES PARA O PROCESO SELECTIVO AO OBXECTO DE CUBRIR, UN POSTO DE XEFE DE BRIGADA PARA O
SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS , DO CADRO DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL DO CONCELLO DO VALADOURO NO MARCO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE A
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE O VALADOURO, PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DURANTE OS ANOS 2023-2024,
COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER)
NO MARCO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (PDR) DE GALICIA 2014-2020.

1.- OBXECTO DAS BASES:

Selección de Persoal Laboral Temporal ó abeiro do artigo 15 . l .a) do Real Decreto
Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.


2.- RELACIÓN XURÍDICA:

Persoal Laboral temporal (contrato de obra ou servizo determinado)


3.- CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE TRABALLO:
3.1.- DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:

Xefe de Brigada


3.2.- GRUPO DE COTIZACIÓN:

3


3.3.- CATEGORÍA PROFESIONAL:

Encargado de equipo


3.4.- TIPO DE XORNADA: Xornada com pleta (37 ,5 horas semanais, segundo se reflicte no convenio colectivo de
condicións de traballo do persoal laboral do Concello do Valadouro). A xornada laboral desenvolverase no
horario que demande o servizo e con plena dispoñibilidade, incluíndo nela os traballos en domingos, festivos e
festas locais , así como as quendas de noite necesarias.

3.5.- RETRIBUCIÓNS: 0/A Aspirante se leccionado/a percibirá as retribucións establecidas no convenio colectivo
para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral ó servizo do concello de O Valadouro co seguinte
bruto mensual:
1.1 98,37 € .

4.- ADSCRICIÓN: Á brigada de prevención e defensa contra incendias forestais. A cobertura realizase con
carácter excepcional por considera-la urxente e inaprazable dentro da addenda ao convenio de colaboración
subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Valadouro (O) para a participación na prevención e
defensa contra incendias forestais durante o ano 202 1, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do POR de Galicia 2014-2020.
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendias forestais de Galicia, modificada pola
disposición derradeira primeira da Lei 7 /2012 do 28 de xuño de Montes establece as medidas preventivas que
faciliten a loita contra o lume e que sirvan así mesmo para a posta en valor da potencialidade produtiva,
ecolóxica e social do monte galego como base do desenvolvemento sustentable do medio rural. O artigo 8
establece que as administracións públicas de Galicia colaborarán entre si e cooperarán nas tarefas de
prevención e loita contra os incendias forestais , achegando os medios materiais, económicos e humanos á súa
disposición.
Os incendias forestais son unha ameaza que afecta hoxe en día, de xeito xeral, non só o patrimonio forestal
público ou privado (tanto montes de particulares, montes veciñais en man común e montes de varas) senón
tamén aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural ,
ademais de comprometer a sustentabilidade económica e social de Galiza o que require o compromiso de todas
as Administracións , en particular a autonómica e local e o conxunto da cidadanía . Compre pois , un enfoque
global na actuación preventiva ante os incendias forestais, de xeito que as medidas que se implementen
abrangan todo o territorio aínda que, para unha maior eficacia do uso dos recursos, hai que priorizar as zonas
clas ificadas polo Goberno galego como de medio e alto risco de acordo cos seus plans de prevención e defensa
contra incendias forestais. En todo caso, cómpre lembrar que todas as entidades locais de Galicia, segundo o
disposto na orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio
forestal, están declarados de alto ou medio risco de incend io, polo que poden ser obxecto de financiación con
FEADER.
A brigada integrarase no dispositivo de emerxencias do Distrito Forestal onde se sitúe a entidade local,
priorizando a actuación da brigada na extinción de incendias forestais respecto de outros traballos , segundo o
disposto no artigo 47 da Lei 43/2003, de montes e no artigo 48.6 da Lei 3/2007, de prevención e defensa
contra os incendias forestais. Así mesmo, cando concorran razóns extraordinarias de emerxencia, o órgano
autonómico poderá decidir a mobilización destes medios fora do seu termo municipal, conforme ó previsto no
PLADIGA no que expresamente se prevé como se producirá a coordinación en tales supostos.
A integración no dispositivo do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendias Forestais realizarase baixo o
mando único descrito no PLADIGA. Os traballos de extinción serán marcados sempre por persoal do Servizo de
Prevención e Defensa Contra Incendias Forestais ao responsable da brigada. A brigada debe en todo momento
colaborar e coordinarse co despregue de medios do Distrito Forestal.
A brigada asemade das labores de extinción que lle poidan ser encomendadas levará a cabo labores de
prevención de incendias forestais encamiñadas a diminuír o risco de propagación e minorar os danos dos
incendias forestais no caso de producirse. Estes traballos consistirán na roza, rareo e eliminación de restos nos
tres meses de operatividade da brigada e desenvolveranse en vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou nas
súas faixas de xestión da biomasa de titularidade municipal, ou en superficies sobre as cales a entidade local
teña cesión de aproveitamento, uso e/ou disfrute realizada por parte das persoas responsables de acordo co
artigo 21 ter da lei 3/200 7, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendias forestais de Galicia ou
superfícies de propietario descoñecido, previa acreditación de dita condición. Todo elo cando non sexa posible
a mecanización de ditos traballos.


5.- FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:
De conformidade co PLADIGA 2021 son funcións do xefe de brigada:
Misións: En materia de prevención e defensa contra incendias forestais dentro do Distrito Forestal

 • Responsabilizarase dos medios materiais postos a súa disposición.
 • Será o responsable do adecuado funcionamento do persoal ao seu cargo, de acordo coas instrucións recibidas
  en cada momento.
 • Manterá unha lista do persoal e medios ao seu cargo.
 • Impartirá a instrución e o adestramento ao persoal da súa brigada para a prevención e extinción.
 • Dirixirá e participará nas labores de prevención e extinción, e en todos aqueles traballos de prevención que lle
  sexan encomendados.
 • Terá coñecemento e práctica das especialidades elementais (mochilas de extinción, retardantes , motoserra,
  rozadora, … ).
 • Utilizará a maquinaria e apeiros de manexo manual propio das tarefas encomendadas de defensa contra
  incendias.
 • Será o responsable das comunicacións da súa brigada co operativo e coa organización da prevención e
  defensa contra incendias forestais . Empregará para iso os equipos de comunicación encomendados.
 • Observará e velará polo cumprimento das normas de seguridade e prevención de riscos laborais do persoal ao
  seu cargo.
 • Vixiará o mantemento do vehículo e asegurará o seu estado de operatividade (carburante, auga, no seu caso
  anticonxelante, presión de pneumáticos , etc.) obrigando ao/á Bombeiro/a forestal condutor/a a realizar a
  revisión diaria.
 • Deberá conducir vehículos cando o demanden as necesidades do servizo.
 • Deberá realizar un parte diario dos traballos realizados pola súa brigada.
 • Deberá comunicar o eco, ao entrar de servizo, o número de compoñentes operativos da brigada nesa data.
 • Verificará que a estiba do material de extinción no vehículo é axeitada, efectuando un reconto ao rematar cada
  extinción e solicitando á Xefatura de Distrito a reposición do deteriorado unha vez rematada a xornada.
 • Constituirase en DTE cando actúe illadamente a brigada ou o binomio Brigada – Vehículo motobomba. No caso
  de que actúen conxuntamente varias brigadas o ceo nomeará ao Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada que se
  constituirá como DTE.
 • Comunicará periodicamente ao DTE, e cando lle sexa solicitado, a situación do lume no seu ámbito de
  actuación, así como o desenvolvemento dos traballos encomendados.
 • No caso de que a brigada sexa o primeiro medio operativo en achegarse a un novo lume, comunicará coa
  maior brevidade posible ao Distrito Forestal ou mando intermedio correspondente, unha análise de situación do
  lume.
 • Vixiará o estado físico e anímico do persoal ao seu cargo.
 • Deberá saber ler o plano e localizar o punto de actuación.
 • Facilitará mensualmente á Xefatura de Distrito ou ao eco, a relación de todas as intervencións levadas a cabo.
 • Todas aquelas outras relacionadas coa prevención, detección e extinción de incendias forestais.
 • Será o responsable da correcta execución das tarefas asignadas polo/a DTE no saneamento e remate dos lumes
  por parte da súa brigada.
 • Será o responsable do mantemento do punto de encontro que lle sexa asignado.
 • Participará na execución de queimas controladas .
 • Aqueloutras tarefas que se van desenvolver tanto no ámbito da extinción como no da prevención segundo as
  necesidades que en cada momento sexan prioritarias e recollidas na Resolución do 20 de outubro de 2008, da
  Dirección Xeral de Relacións Laborais , pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación do convenio
  colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. (D .O.G. Nº 213 do 3 de novembro de 2008)
  6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
  1.-As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde, en
  modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación (Anexo 111), nas que se fará constar que se reúnen
  todos e cada un dos requisitos establecidos na base novena desta convocatoria.
  2.- Os aspirantes con algunha diversidade funcional terán que indicalo na solicitude, acompañada da
  correspondente documentación acreditativa. Así mesmo, terán que solicitar as posibles adaptacións de tempo e
  medios para a realización dos exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria.
  3.-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro no prazo de DOUS (2) días naturais
  contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén
  se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15 , do l de outubro, do Procedemento
  Administrativo Común das Administracións Públicas; neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante
  fax (982 574303) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias
 1. -A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:
 • Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo.
 • Copia compulsada do permiso de conducir clase B.
 • Relación dos méritos que aleguen para a súa avaliación na fase de concurso, que se acompañará da
  documentación orixinal (ou fotocopias autenticadas) acreditativa dos mesmos.
  Non se terán en conta nin serán valorados aqueles méritos que non estean acreditados na forma indicada.
  Tampouco se terán en conta aqueles méritos que non se acrediten suficientemente no momento de rematar o
  prazo de presentación de instancias.
  Para que teñan validez neste proceso selectivo, tódolos documentos que se presenten deberán estar expedidos
  nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de
  documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán
  estar redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva Comunidade.
  Tratándose de documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar traducidos , validados e apostilados
  pola correspondente oficina diplomática española ou organismo competente.
  Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española e sexan nacionais dun Estado Membro da Unión
  Europea, con dereito a participar nalgún proceso selectivo, deberán presentar unha fotocopia do Pasaporte ou
  documento que acredite a súa identidade e nacionalidade. De ser o caso, tamén presentarán os documentos que
  confirmen o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo dunha persoa nacional doutro
  Estado co que teña o dito vínculo. Así mesmo, deberán achegar unha declaración xurada ou promesa de dita
  persoa de que non está separado de dereito do seu cónxuxe e, ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás
  súas expensas ou de que está ao seu cargo.
  Os demais aspirantes estranxeiros, xunto coa fotocopia do seu Pasaporte en vigor, deberán acompañar copia do
  documento que acredite que están habilitados a residir e a poder acceder sen limitación ao mercado laboral en
  España.
  Coa presentación da instancia para tomar parte no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e
  acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria.
  Non poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas que teñan prestado servizos no Concello do
  Valadouro con carácter temporal por un período de 21 meses nos últimos 27 meses, con independencia de que
  a relación laboral tivera ou non continuidade no devandito período.
  7.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
  7.1 . Rematado o prazo para presentalas instancias, o Alcalde ditará resolución no prazo máximo de dous días
  hábiles que conterá:
  -a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión.
  -a designación do tribunal cualificador e a data da súa constitución
  -a data, hora e lugar en que se realizará a valoración de méritos.
  Esta resolución publicarase de xeito íntegro no Taboleiro de Anuncias do Concello e na páxina web.
  7.2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o seguinte ao da
  publicación da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.
  7.3. Transcorrido o prazo de subsanación, as reclamacións, se as houbera, serán aceptadas ou rexeitadas
  mediante resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncias, aprobando a lista definitiva de
  admitidos e excluídos.
  7.4. De non haber excluídos ou se non se presentaran reclamacións, a lista provisional elevarase a definitiva
  automaticamente.
  7.5. Contra a resolución do alcalde pola que se declaren definitivamente excluídos do proceso selectivo, o
  interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo de un mes a contar dende o día seguinte á
  publicación no taboleiro de anuncias do Concello e na páxina web da devandita resolución, ou ben directamente
  o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a citada data. Non se poderá interpoñer
  recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o recurso de reposición ou se producise a
  súa desestimación presunta.
  7 .6. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte
  desta Administración Municipa l de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para ser contratados , requisitos
  que se deberán acreditar segundo o establecido na base 6ª.
  8.- DURACIÓN DO CONTRATO: ata o final da operatividade das brigadas de incendias na campaña de 2021.
  9.- REQUISITOS INDISPENSABLES.
  a) Debera estar en posesión do título de Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en
  Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, Técnico en Traballos Forestais e Conservación do
  Medio Rural ou formación profesional equivalente.
  b) Permiso de conducir clase B (deberá aportarse coa solicitude de participación no proceso selectivo).
  c) Deberá aportar autorización para realizar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto co
  recoñecemento médico previo á contratación (Anexo I das presentes bases).
  1 O. NIVEL DE GALEGO ESIXIDO: CELGA 4.
  11.- SISTEMA SELECTIVO: CONCURSO-OPOSICIÓN
  11.1. FASE DE OPOSICIÓN.
  11.1.1 .- A fase de oposición consistirá na realización dun exame tipo test, que terá carácter obrigatorio, en que
  haberá que responder a un cuestionaria de 50 preguntas sobre os contidos do temario que se recolle no Anexo
  11, cunha puntuación máxima de ata 30 puntos.
  11.1.2.-Os aspirantes deberán presentarse para a realización do exercício provistos do DNI ou dun documento
  fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do Tribunal de selección
  11.1.3.-Cada pregunta formularase con tres respostas alternativas, das que solo unha será correcta. O exercicio
  realizarase a porta cerrada coa única presencia dos/as opositores/as , os membros do Tribunal de Selección e as
  persoas colaboradoras que este último designe, no seu caso. O tempo máximo para a realización deste
  exercicio será de 40 minutos.
  11.1.4.-Cada resposta correcta valorarase con 0,60 puntos, cada resposta incorrecta restará 0,30 puntos.
  11.1.2.- Proba de Galego.
  O artigo 51 .2 da Lei 2/20 15, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que:
  “[. .. ], para dar/le comprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Calicia e para
  garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
  Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Calicia, nas probas
  selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de
  aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da
  língua galega consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o
  carácter e, se é o caso, a valoración do coñecemento da língua galega.”.
  A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
  Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
  Os/as aspirantes que acrediten posuír con anterioridade ao día en que remate o prazo de presentación de
  solicitudes o nivel de galego esixido nas Bases específicas non terán que realizar esta proba.
  11.1.3.- Adaptación de probas aos aspirantes que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
  Aqueles aspirantes con discapacidade que se presenten á cota xeral ou a cota reservada a discapacitados
  poderán solicitar as adaptacións e axustes razoables e necesarios de tempo e medios para a realización das
  probas , debendo facelo constar na solicitude.
  Estas adaptacións realizaranse conforme ao establecido na Orde 1822/2006, de 9 de xuño pola que se
  establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao
  emprego público de persoas con discapacidade.
  11.2.- FASE DE CONCURSO.
  Rematada a fase de oposición, procederase a realizar a fase de concurso aos/ás aspirante/s.
  11.2.1.- Baremo de méritos. O Tribunal puntuará os méritos acreditados polos aspirantes, conforme ao sinalado
  no presente baremo:
  A) Experiencia profesional.
  Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de l O puntos . Acreditarase a
  través de certificación oficial de vida laboral actualizada e a copia do contrato ou certificado de empresa en que
  consten as tarefas realizadas e a duración.
  No suposto de relacións laborais ou de servizo de carácter parcial, o cómputo do tempo da concreta relación
  laboral será a que apareza sinalada no Informe de Vida Laboral.
  Os servizos prestados como xefe de brigada de incendias, coordinador técnico de grumir, ou similar valoraranse
  a razón de O, l 5 puntos por mes traballado se se prestaron nunha Administración Pública e de 0,07 puntos por
  mes traballado se se prestaron nunha empresa privada.
  B) Formación: Valorarase ata un máximo de 1 O puntos.
  Bl) Cursos, xornadas, seminarios, congresos e similares relacionadas coas funcións da posto/función á
  que se opta:
  Os cursos de formación relacionados coa protección do ecosistema e efectos do lume, comportamento do lume,
  técnicas de extinción, apertura dunha liña de defensa, mantemento de ferramentas, manexo da emisora,
  seguridade e en xeral de protección de incendias valoraranse segundo a seguinte táboa:
  TIPO DE CURSOS
  Asistencia.
  Aproveitamento.
  A puntuación máxima neste apartado será de 9 puntos.
  B2) Titulacións académicas:
  A puntuación máxima neste apartado será de l puntos.
  PUNTUACIÓN POR HORA
  0,035
  0,070
  As titulacións académicas, incluídos os master oficiais , sempre que o Tribunal considere que están relacionados
  coas funcións da praza valoraranse a criterio do Tribunal. Excluírase esta valoración a titulación académica que
  se presente ao obxecto de acreditar o requisito de titulación para participar no proceso selectivo.
  12.- TRIBUNAL CUALIFICADOR
  Os membros do Tribunal Cualificador serán designados polo Sr. Alcalde – Presidente segundo o disposto no Real
  Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico
  do Empregado Público, e en atención ao principio de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros.
  A totalidade dos seus membros deberá posuír un nivel de titulación igual ou superior á esixida para o aceso á
  praza obxecto desta convocatoria.
  Deberá tenderse na súa composición , á paridade entre home e muller.
  A pertenza ao mesmo será sempre a título individual non podendo ostentarse esta en representación ou por
  conta de ninguén.
  Non poderán formar parte do Tribunal os funcionarias ou laborais que realizaran tarefas de preparación de
  aspirantes a probas se lectivas nos cinco anos anteriores á convocatoria.
  O tribunal de selección poderá dispoñer a incorporación de asesores especialistas, para todas ou algunhas das
  probas , que colaborarán co órgano de selección exclusivamente no exercício das súas especialidades técnicas
  sen que sexan integrantes do Tribunal, correspondéndolle o asesoramento e ilustración do parecer dos seus
  membros.
  O tribunal cualificador estará integrado do seguinte feito:
  Presidente: Un funcionaria de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
  Secretaria: O da Corporación, funcionaria ou persoal laboral. Con voz e voto.
  Vogal : Un funcionario de carreira ou persoal laboral. Con voz e voto.
  BOP Lugo
  En ningún caso poderán formar parte do Tribunal funcionarias interinos ou persoal laboral temporal.(art. 60
  TREBEP e art. 59 da Lei 2/2015 , de Emprego Público de Galicia)
  A súa composición farase pública na mesma resolución da Alcaldía pola que se aproba a lista provisional de
  admitidos e excluídos.
  Os membros do Tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo á autoridade convócante, cando concorra
  algunha das circunstancias previstas no art. 23 da Lei 40/ 2015 , do l de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
  Público. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra algunha das
  circunstancias previstas no artigo 24 da lei citada.
  O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros. En todo
  caso, será precisa a asistencia do Presidente e Secretario.
  O Tribunal Cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar os acordos
  necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto nestas bases.
 • 13.- RECOÑECEMENTO MÉDICO E PROBA FÍSICA DE ESFORZO.
 1. 1.- Os aspirantes seleccionados estarán obrigados a realizar antes da súa contratación un recoñecemento
  médico e unha proba física de esforzo (proba do banco) nos días, horas e lugares que unilateralmente estableza
  o Concello de O Valadouro.
  13.2.- A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo será causa de non contratación
  do traballador/a seleccionado/a.
  14.- REALIZACIÓN DUN CURSO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS.
 2. l .- Os compoñentes da brigada virán obrigados a realizar un curso teórico-práctico de formación sobre
  prevención e defensa contra incendias forestais de 16 horas que será impartido por persoal competente na
  materia do curso: enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.
  14.2.- Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste persoal, este curso será obrigatorio,
  aínda que os seleccionados xa o recibisen en anos anteriores.
  14.3.- A non realización do curso de formación suporá o cese do traballador por incumprimento desta base.
  14.4.- O Curso de formación versará sobre as seguintes materias coa distribución horaria que se recomenda:
 • A defensa contra os incendias forestais en Galicia, l hora.
 • Comportamento do lume. Factores que inflúen na evolu ción do lume, l hora
  . Ferramentas, l hora.
 • Extinción e liquidación, l ,5 horas.
 • Conducción de vehículos todoterreo, 0,5 horas
 • Seguridade laboral en incendias forestais , l hora.
 • Primeiros Auxilios , 2 horas.
 • Traballo co vehículo motobomba 2,5 horas.
 • Liñas de defensa e ferramentas , 2,5 horas.
 • EPI e comunicacións , l hora.
 • Seguridade e saúde e Partes , l hora.
 • Medios aéreos , embarque e desembarque. Posición de seguridade en descargas, l hora.
  15.- BOLSA DE EMPREGO
  Coa lista complementaria de reserva constituirase nunha bolsa de emprego, á que se acudirá para o caso de que
  a praza contratada ao abeiro desta convocatoria quedase definitivamente vacante por algunha circunstancia ou
  para realizar algunha substitución temporal con reserva de praza ( referida a esta praza).
  16.- NORMAS FINAIS
  Primeira.- Para todo o non previsto nestas bases , será de aplicación supletoria o establecido na Lei Estatuto
  Básico do Empregado Público, na Lei reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de
  Galicia, na Lei de medidas para a reforma da Función Publica, na Lei de emprego público de Galicia, no Real
  Decreto 896/1991 , sobre regras básicas e programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de
  selección dos funcionarias da Administración Local , no no Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o
  Regulamento Xeral de ingreso do Persoal ao Servizo da Administración do Estado e na demais lexislación vixente
  que sexa de aplicación.
  Segunda.- Agás a convocatoria, os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da ce lebración do proceso
  selectivo faranse públicos , exclusivamente, a través do taboleiro de anuncias da Casa do Concello e na sede
  electrónica do Concello.
  Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como das actuacións dos tribunais
  cualificadores , poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei de
  procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.
  A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que así o decida o
  órgano convocante do mesmo.
  Cuarta.- Contra as presentes bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía administrativa, poderase
  interpoñer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante o Xulgado Contencioso Administrativo, no prazo de
  dous meses , contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria.
  Con carácter potestativo e previo, poderá interpoñerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que
  adoptou o acordo de aprobación , no prazo de un mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do
  anuncio da convocatoria. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso administrativo ata que se
  resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.
  Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.

  ANEXO !.CONSENTIMENTO CON COÑECEMENTO DE CAUSA.
  DON …. .. …………………… ……….. , con D.N.I … ………. …… …………… ……….. , como parte do proceso de selección
  dun XEFE DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O CONCELLO DE
  O VALADOURO COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020
  COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) entendo que se
  me pedirá levar a cabo diversas probas para valorar o meu nivel de aptitude biolóxica en caso de resultar
  seleccionado.
  Entendo que teño liberdade para formular calquera pregunta sobre calquera proba. Se por algún motivo non
  poido realizar algunha proba informarei ó administrador.
  Existen certos riscos asociados á realización das probas entre eles respostas anormais da tensión arterial ou da
  frecuencia cardíaca, trastornas nos latidos cardíacos , desmaias e en casos raros, ataques cardíacos, apoplexía
  ou morte.
  Posto que o meu estado de saúde pode afectar directamente á miña seguridade durante o exercicio, poñerei ó
  corrente ó administrador de tódolos meus problemas de saúde. Así mesmo informarei con prontitude sobre
  calquera molestia ou dor asociados cunha determinada proba ós administradores.
  A inscrición para participar no proceso de selección é voluntaria e entendo que son libre de retirarme de
  calquera proba, en calquera momento por razóns de saúde.
  Igualmente autorizo ó Concello a realizar todas as probas necesarias para verificar o cumprimento das
  condicións de capacidade funcional necesarias para o desenvolvemento do posto de traballo mediante a
  realización do pertinente recoñecemento médico incluídas probas de alcoholemia e toxicolóxicas . A información
  sobre a miña persoa e estado de saúde resultante de dito recoñecemento terá a consideración de datos de
  carácter persoal incorporándose ó expediente de selección e non será revelada a ningún estraño sen a miña
  autorización escrita.
  Lin e acepto este formularia e dou o meu consentimento escrito para participar neste proceso de selección.
  O Valadouro a de de 2023 .
  ILMO. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE O VALADOURO.

  ANEXO 11.TEMARIO.
  Parte Primeira. Materias Comúns.
  Tema l .- A Constitución española de 1978. Estrutura e princípios xerais. A reforma da Constitución.
  Tema 2.- As Comunidades autónomas na Constitución de 1978. Especial referencia ó Estatuto de Autonomía de
  Galicia.
  Tema 3.- O município. Concepto e elementos. O termo municipal. A poboación. Especial referencia o
  empadroamento.
  Tema 4. – Sometemento da Administración á Lei e o Dereito. Fontes do dereito administrativo: especial referencia
  a lei e os regulamentos.
  Tema 5.- A potestade regulamentaria na esfera local: Ordenanzas. Regulamentos e Bandos.
  Tema 6.- Os contratos da Administración Local. Criterios de distinción. Competencia e requisitos para contratar
  coa administración.
  Tema 7.- O persoal ó servizo das entidades locais : concepto e clases. Dereitos, deberes e incompatibilidades.
  Tema 8. -A Lei 3/2007, do 9 de abril, de Prevención e defensa contra os incendias forestais de Galicia.
  Tema 9.- A Lei 7/2012 de 28 de xuño de Montes.
  Parte Segunda. Materias específicas.
  Tema l O. – O incendio forestal. O fenómeno do lume. Formas e partes dun incendio
  Tema 11.- A propagación do lume. Formas de transmisión do calor.
  Tema 12.- Tipos de incendias.
  Tema 13. – Factores que determinan o comportamento do lume (1): Os combustibles vexetais. Grado de
  combustibilidade.
  Tema 14.- Factores que determinan o comportamento do lume (11): Os factores climatolóxicos. O vento. A
  humidade. A temperatura.
  Tema 15.- Factores que determinan o comportamento do lume (111): A topografía do terreo. A pendente. A
  exposición. O relieve.
  Tema 16.- A predicción do comportamento do lume. Variables a considerar.
  Tema 17.- A vixiancia nos Incendias Forestais (1): Vixiancia terrestre fixa.
  Tema 18.- A vixiancia nos Incendias Forestais (11): Vixiancia terrestre móbil
  Tema 19.- A vixiancia nos Incendias Forestais (111): A vixiancia preventiva e as causas dos incendias.
  Tema 20.- A detección dos incendias. Accións básicas. Contido da información. Transmisión da información.
  Tema 21 .- o equipo radio-transmisor.
  Tema 22.- O combate do lume (1): Princípios básicos da extinción. Fases da extinción.
  Tema 23.- O combate do lume (11): Métodos de ataque directo.
  Tema 24.- O combate do lume (111): Métodos de ataque indirecto.
  Tema 25 .- O combate do lume (IV): A liña de defensa. O Cortalumes.
  Tema 26 .- O combate do lume (V): O emprego da auga e retardantes químicos.
  Tema 27.- O combate do lume (VI): Ferramentas para a extinción.
  Tema 28.- A seguridade do persoal na extinción (1): O lume como factor de risco. Outros factores de risco.
  Tema 29 .- A seguridade do persoal na extinción (11): Medidas e medios para a protección persoal. Equipos de
  protección individual.
  Tema 30.- A seguridade do persoal na extinción (111): Normas de seguridade de carácter xeral. Normas de
  seguridade en uso de ferramentas e medios mecánicos.

  ANEXO 111 (modelo de instancia)
  D./D.ª …………………. … …… … … .. …… .. .. … … .. … …. …………. .. … .. ….. …. … …… con DNI ………. .. .. .. .. .. .. .. ……… ….. .
  Nado/a …….. …. .. ….. …… … …. …. …. (data nacemento), veciño/a de … ……. .. … … … …………. …. .. ….. .. … …. ……….. .. .
  Con enderezo a efectos de notificación en .. .. .. …. …… .. … .. … .. … …. … …… .. …. ……….. .. …. .. …. .. .. … ……… .. … … …. .
  Teléfono …. .. … ….. … .. ……………. .
  EXPÓN:
  Que desexa ser admitido/-a á proba selectiva de acceso para a cobertura de dúas prazas de:
  o Xefe de Brigada para o Servizo de prevención e extinción de incendias forestais .
  Que coñece e acepta as bases que rexerán para a dita convocatoria, e declara que reúne todos e cada un dos
  requisitos esixidos , referidos á finalización do prazo sinalado para a presentación de instancias.
  Que achega coa solicitude a seguinte documentación ou xustificantes esixidos polas bases que rexen a
  convocatoria así como os xustificantes dos méritos alegados:
  (re lación de documentación esixida e de méritos alegados)
  Polo tanto SOLICITA:
  Que se teña por presentada a correspondente solicitude no prazo establecido e se lle admita a tomar parte nas
  probas selectivas para o/os posto/s arriba indicado/s.
  o Valadouro, .. …….. , de …………. .. ………. de 2023
  (sinatura)
  De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de
  que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de O Valadouro con dirección en C/ Feira
  Nova, l , CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente
  administrativo solicitado por vostede a través do presente formularia. La lexitimación para o tratamento dos
  seus datos persoais é o cumprimento dunha obriga legal. Os datos persoais cederanse cando exista una
  obrigación legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar o suprimir os seus datos, así como outros
  dereitos, tal e como se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar
  na oficina da entidade sita en la dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do
  Concello: h t s: vai ouro.s I r nica.e info.
  SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DO CONCELLO DO VALADOURO

  O Valadouro, a 11 de xullo de 2023.- A Alcaldesa-Presidenta, MaríaJosé Fernández Díaz.