Aprobado inicialmente polo Pleno desta Corporación, na sesión ordinaria celebrada o día 4 de marzo de 2021, o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais (PMPDIF), de conformidade co disposto no artigo 83, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas exponse ao Público polo prazo de vinte (20) días hábiles – contados a partir do seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia- aos efectos do seu exame e presentación das reclamacións e suxerencias que se estimen oportunas.

No caso de non presentarse reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial.