Orde do día Sesión Plenaria Extraordinaria Urxente (26/07/2023 20:25)

1.- Asunto Número Un e Único: Xestión Futura EDAR Alfoz-O Valadouro.

Orde do día Sesión Plenaria Extraordinaria (26/07/2023 20:30)

1.- Aprobación borrador Acta da Sesión Anterior.
2.- Dación de contas da composición dos grupos políticos e os seus voceiros.
3.- Dación de contas do Decreto de Alcaldía 368/2023 de 20/07/2023 de creación de Áreas de Goberno e Delegación de Competencias da Alcaldía a prol dos concelleiros.
4.- Dación de contas do Decreto 369/2023 de 20/07/2023 de 20/07/2023 da Alcaldía sobre os nomeamentos de Tenencias de Alcaldía.
5.- Aprobación de proposta de Alcaldía sobre a periodicidade das sesións ordinarias do Pleno da Corporación.
6.- Aprobación da Proposta de Alcaldía sobre creación de comisións informativas e designación de membros das mesmas de cada formación.
7.- Aprobación da Proposta de Alcaldía de nomeamento de representantes en órganos colexiados.
8.- Aprobación da Proposta de Alcaldía de creación de Xunta de Goberno Local. Nomeamentos e competencias.
9.- Aprobación da Proposta de Alcaldía do Réxime de Adicacións parciais de cargos electos do concello.
10.- Aprobación da Proposta de Alcaldía de Asignación de dotacións económicas aos grupos municipais.
11.- Determinación das festividades locais para a anualidade 2024.