Sesión Plenaria Extraordinaria (01-10-2021) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Aprobación modificación orzamentaria 1/2021. Suplemento de Crédito.
3.- Aprobación da proposta da primeira tenencia de Alcaldía sobre adicación exclusiva para a Alcaldía.
4.- Aprobación da addenda II do convenio entre a Deputación de Lugo e o Concello do Valadouro.
5.- Aprobación solicitude adhesión convenio colaboración ATRIGA-FEGAMP.
6.- Aprobación da elección do festivos locais anualidade 2022.
7.- Aprobación da moción do PSdeG-PSOE sobre medidas da poboación do Lobo Ibérico.