Sesión Plenaria Extraordinaria (05-11-2020) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Aprobación modificación orzamentaria 3/2020 (suplemento de crédito con cargo ao remanente de tesourería).
3.- Aprobación ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos e solares en solo urbano, urbanizable e rústico do Concello de O Valadouro.
4.- Aprobación ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas en espazos de dominio público.
5.- Aprobación da solicitude da funcionaria responsable da SECRETARÍA-INTERVENCIÓN do incremento do complemento específico polo desenvolvemento das funcións de Tesourería.
6.- Aprobación do convenio entre a Vicepresidencia primeira, Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias para articular a encomenda da xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos Concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19.
7.- Aprobación convenio colaboración entre a Vicepresidencia Primeira, Xustiza e Turismo, A Escola Galega de Administración Pública e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento de cursos na modalidade de teleformación.