Sesión Plenaria Extraordinaria (16-12-2021) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación proposta da Alcaldía sobre concesión de segunda prórroga á Asociación de Veciños de Moucide.
3.- Aprobación proposta de Alcaldía sobre presetnación de cuestión de confianza vinculada á aprobación dos Orzamentos xerais para 2022.