Sesión Plenaria Ordinaria (18-08-2021) ás 20:30 horas.

Orde do día:

1.- Ratificación polo pleno do Concello da urxencia da sesión.
2.- Toma de razón do cesamento no cargo de membro de corporación de Dª María Mon Geada.
3.- Escrito de renuncia anticipada ao cargo de concelleiro de D. Manuel González Martinez.
4.- Aprobación acta da sesión anterior.