Sesión Plenaria Extraordinaria (23-11-2021) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación proposta da Concellería delegada de Medio Ambiente sobvbre o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible (PACES).
3.- Aprobación da proposta de Alcaldía sobre aumento complemento salarial Dª José Vazquez Pedreira.
4.- Aprobación orzamentos xerais exercicio 2022.