Sesión Plenaria Extraordinaria (25-08-2020) ás 20:30 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Aprobación modificación orzamentaria 2/2020.