Sesión Plenaria Extraordinaria (28-09-2020) ás 20:30 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Aprobación convenio modificado de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e os concello de Alfoz e O Valadouro para a explotación da E.D.A.R Alfoz-Valadouro.