Sesión Plenaria Extraordinaria (30-03-2021) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Aprobación da proposta da Alcaldía para a solicitude de subvención para o programa de apoio aos centros de información á muller, en virtude do convenio marco asinado co Concello de Burela.
3.- Aprobación da proposta da concelleira delegada de asuntos sociais para a prórroga do contrato de servizo de axuda no fogar.
4.- Proposta da alcaldía para aprobación do convenio de colaboración para a xestión compartida do servizo de recollida e transporte de residuos e xestión do punto limpo dos Concellos de Alfoz e O Valadouro.