Sesión Plenaria Extraordinaria (30-11-2021) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación borrador acta sesión anterior.
2.- Dación de contas ao pleno da condición de Concelleira non adscrita de Dª Josefina Geada Losada.
3.- Aprobación da proposta de Alcaldía de modificación da comisión especial de contas da Corporación.
4.- Dación de contas resolucións da Alcaldía.