Sesión Plenaria Ordinaria (01-09-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Aprobación da elección do calendario de Festivos Locais para o ano 2023.
3.- Aprobación da adhesión á Rede de Cidades Saudables.
4.- Aprobación conta xeral exercicio 2021.
5.- Aprobación definitiva da desafectación do camiño 9009 do polígono 9.
6.- Aprobación resolucións da Alcaldía.
7.- Rogos e Preguntas.