Sesión Plenaria Ordinaria (02-03-2023) ás 20:00 horas.

Orde do día:


1.- Aprobación borrador da acta sesión anterior.
2.- Proposta de Alcadía para a contratación de personal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023-2024 e aprobación do convenio de colaboración entre os concellos do Valadouro, Alfoz e Cervo.
3.- Aprobación proposta Alcaldía sobre acordo de permuta parcial do camiño do Pozo Mouro (Parcela 9009, Polígono 9) pola pparcela 517 do polígono 9 do Valadouro.
4.- Dación de contas das resolucións de Alcaldía.
5.- Rogos e Preguntas.