Sesión Plenaria Ordinaria (02-09-2021) ás 20:30 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Toma de posesión do membro da corporación Dª Mª Pilar Vázquez Hermida.
3.- Dación de contas do decreto da Alcaldía de nomeamento de tenencia de Alcaldías.
4.- Dación de contas do decreto da Alcaldía de nomeamento de tenecia de Alcaldías.
5.- Dación de contas do decreto da Alcaldía do nomeamento de representante do PSdeG-PSOE en órganos colexiados.
6.- Aprobación proposta da Alcaldía de creación da Xunta de Goberno Local, nomeamentos e competencias.
7.- Aprobación da proposta da Alcaldía de declaracións de adicacións esclusivas e parciais de cargos electos do Concello.
8.- Aprobación conta xeral exercicio 2020.
9.- Aprobación moción presentada polo grupo PSdeG-PSOE sobre accesibilidade e supresión barreiras arquitectonicas C.E.I.P. STA. María do Valadouro.
10.- Aprobación resolución da Alcaldía.
11.- Rogos e Preguntas.