Sesión Plenaria Ordinaria (03-03-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

Orde do día: 1.- Aprobación dos borradores das actas dal sesións anteriores.
2.- Aprobación do acordo do concello da continuación da xestión da EDAR Alfoz-Valadouro por parte da entidade pública Augas de Galicia.
3.- Aprobación da modificación das retribucións dos traballores D. Francisco Xabier Trigo Balseiro, Dª Ana Isabel Seijas Ron e rectificación das retribucións de Dª Mª José Vázquez Pedreira.
4.- Moción presentada por UDIVAL sobre a xestión da biomasa.