Sesión Plenaria Ordinaria (03-09-2020) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Elección de datas para a fixación dos festivos locais 2021.
3.- Aprobación de proposta de nomeamento do representante do Concello no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
4.- Aprobación moción Grupo Político BNG sobre dotación de rede Wifi na totalidade das parroquias do Concello.
5.- Aprobación moción Grupo Político BNG sobre liña de axudas para equipación con ordenadores portátiles para escolares.
6.- Dación de contas de Decretos da Alcaldía.
7.- Dación de contas de Decretos da Alcaldía.
8.- Rogos e Preguntas.