Sesión Plenaria Ordinaria (05-05-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Aprobación, se procede, do alzamento da suspesión dos prazos recollidos na ordenanza reguladora da ocupación pública con instalacións desmontables dos establecementos hostaleiros.
3.- Aprobación da addenda ao convenio de colaboración formalizado entre Augas de Galicia, Concello de Alfoz e Concello do Valadouro para establecer as condicións nas que Augas de Galicia asume a explotación da EDAR Alfoz-Valadouro.
4.- Moción presentada polo grupo municipal do BNG relativa ás actuacións que deben impulsar os gobiernos Galego e Estatal para mitigar o impacto do medre da inflación na sociedade e economía galegas.
5.- Aprobación da moción presentada polo Concello de Lourenzá solicitando apoio á adicación do Día das Letras Galegas 2023 a D. Francisco Fernández del Riego.
6.- Dación de contas resolucións da Alcaldía.
7.- Rogos e Preguntas.