Sesión Plenaria Ordinaria (26-04-2021) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Investigación de oficio da situación do camiño 9008 do polígono 55 do Concello do Valadouro.
3.- Proposta da Concellería delegada de cultura, normalización lingüística e obras para ampliación de prazo de execución e xustificación de subvencións ás Asociacións de Veciños.
4.- Elección de festivos locais 2022.
5.- Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre as peaxes das Autovías Galegas.
6.- Dación de contas das resolucións da Alcadía.
7.- Dación de contas da sesión celebrada pola xunta de voceiros en data 21/05/2021.
8.- Rogos e Preguntas.