Orde do día:

  • 1 Aprobación borrador anta sesión anterior.
  • 2 Sorteo de membros de mesas electorais. Eleccións ao Parlamento de Galicia 05/04/2020.
  • 3 Aprobación se procede da moción presentada pola Sra. Concelleira Voceira do Grupo Mixto.
  • 4 Aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa conta Incendios Forestais.
  • 5 Dación de contas das resolución da Alcaldía NºS 528 de 30/12/2019 a 74 de 02/03/2020.
  • 6 Rogos e Preguntas.