Sesión Plenaria Ordinaria (07-05-2020) ás 20:30 horas. (Telemática)

Orde do día:

1- Aprobación da acta da sesión anterior.
2- Aprobación suplemento de crédito orzamento municipal.
3- Aprobación aumento especifico complemento específico nómina Manuel Novo Pérez.
4- Aprobación axudas “Activa Valadouro”.
5- Aprobación de concesión de subvencións a Asociacións de Veciños 2020.
6- Aprobación temporal da taxa de venta ambulante.
7- Aprobación da integración da Biblioteca Municipal de O Valadouro dentro do catálogo da Rede de Bibliotecas de Galicia na plataforma Koha.
8- Aprobación Moción presentada polo Grupo Municipal BNG.
9- Dación de contas Decretos da Alcaldía.
10- Rogos e Preguntas.