Sesión Plenaria Ordinaria (12-01-2023) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria.
2.- Ritificación polo pleno da corporación do acordo da Xunta de Goberno local de data 09-01-2023.
3.- Dación de ontas das resolucións de Alcaldía.
4.- Rogos e preguntas.