Sesión Plenaria Extraordinaria (13-01-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.
3.- Moción presentada pola concelleira non adscrita Dª Josefina Geada Losada para a revalorización do complemento de porto do Conserxe do CEIP Santa María do Valadouro.
4.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía.
5.- Rogos e Preguntas.