Sesión Plenaria Extraordinaria (14-02-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación borrador acta sesión anterior.
2.- Aprobación proposta para solicitude subvención para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2022 e aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Alfoz, Cervo e O Valadouro.
3.- Elección do Xuiz de Paz sustituto do Valadouro.
4.- Aprobación da proposta da Alcaldía de cesión parcial de parcelas pola Comunidade de Montes de Frexulfe ao Concello do Valadouro.
5.- Aprobación inicial da moidificación puntual Nº2 das normas subsidiarias do Concello do Valadouro (Camiño da Cruz).