Sesión Plenaria Ordinaria (20-01-2021) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Dación de contas decretos da Alcaldía.
3.- Esplicacións da Concelleira de Cultura sobre preguntas da sesión de data 05/11/2020.
4.- Rogos e Preguntas.