Sesión Plenaria Ordinaria (24-05-2023) ás 20:00 horas.

Orde do día:


1.- Aprobación borrador da acta sesión anterior.
2.- Aprobación da proposta da alcaldía sobre os modelos de declaración de bens e patrimonio e de incompatibilidades para os membros da corporación.
3.- Proposta da alcadía solicitude de subvención para o “Programa de apoio aos centros de información a muller” ao abeiro da resolución de 20 de abril de 2023, da consellería de promoción do emprego e igualdade, e autorización á alcaldía de Burela para a súa xestión.
4.- Aprobación da proposta da concellería delegada de deportes e obras para a concesión de bonificación da cuota do icio en licenza urbanística solicitada pola Comandancia de la Guaria Civil en Lugo.
5.- Moción presentada pola concelleria non adscrita Dª Josefina Geada Losada sobre arranxo do muro do cemiterio.
6.- Dación de contas das resolucións da alcaldía.
7.- Rogos e preguntas.