Sesión Plenaria Extraordinaria (26-04-2021) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Solicitude de subvención para proxecto anual dos servizos sociais comunitarios municipais do Concello do Valadouro. Exercicio 2021.
3.- Moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE solicitando o arranxo da estrada LU-161.
4.- Escrito dirixido ao o Pleno polo voceiro municipal do BNG sobre contas xerais exercicios 2015 – 2020.
5.- Moción presentada polo grupo municipal do BNG para solicitar a creación da Autoridade Portuaria de San Cibrao e demandas a liberación e apertura o tráfico comercial do dique norte do porto comercial de San Cibrao.
6.- Moción presentada pola Sra. Concelleira de UDIVAL para solicitar a limpeza e arranxo do camiño Tanín de Abaixo – Tanin de Arriba.
7.- Dación de Contas das resolucións de Alcaldía.
8.- Rogos e Preguntas.