Sesión Plenaria Ordinaria (29-06-2020) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Solicitude plan concertado 2020 Xunta de Galicia.
3.- Moción presentada pola SRA. Concelleira de Udival para a limpeza e arranxo camiño de Rego da Granda a Zaragoza.
4.- Dación de contas decretos da Alcaldía.
5.- Rogos e Preguntas.