BASES PARA O REPARTO DE 25 COMPOSTEIROS INDIVIDUAIS DE 400 LITROS DO PROGRAMA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA DE SOGAMA

PRIMEIRA.- OBXECTO

O obxecto das presentes bases é establecer as normas de reparto de 25 composteiros individuais de 400 litros doados por SOGAMA dentro do seu Programa de Compostaxe Doméstica ás familias do Concello de O Valadouro.

SEGUNDA.- REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES

 1. Ser maior de 18 anos.
 2. Estar empadroado/a no Concello de O Valadouro.
 3. Atoparse ao corrente no  cumprimento das obrigas tributarias (AEAT, Xunta de Galicia e Concello de O Valadouro ) e coa Seguridade Social
 4. Dispoñer de unha vivenda con terreo dedicado a hortas ou cultivos, de finca dedicada a horas ou cultivos no Concello de O Valadouro ou de terreo que permita a colocación e uso correcto do composteiro.
 5. Aceptar as medidas de seguimento e control establecidas nestas Bases.

TERCEIRA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 1. As solicitudes de composteiros faranse mediante instancia dirixida ao Concelleiro delegado de Medio Ambiente, Servizos Municipais, Turismo, Comercio Industria e Enerxía, no modelo ANEXO I que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación ou na sede electrónica deste Concello, na que se fará constar que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na base segunda.
 • As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello do Valadouro, na Sede Electrónica ou nos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de dez días (10) días hábiles contados dende o día seguinte da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/15, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • No caso de non solicitarse a totalidade dos composteiros dispoñibles o prazo de solicitude permanecerá aberto ata o esgotamento de existencias.
 • A solicitude (ANEXO I) irá acompañada da seguinte documentación:
 • Copia do Documento Nacional de identidade ou documento identificativo.
 • Certificado de empadroamento (non será preciso aportalo no caso de que se autorice a súa consulta).

CUARTA.- CRITERIOS DE REPARTO DOS COMPOSTEIROS

Rematado o prazo de solicitude dos composteiros, procederase a valorar todas as solicitudes recibidas.

Nesta convocatoria teñen prioridade as persoas solicitantes que non houbesen recibido un composteiro con anterioridade por parte do Concello de O Valadouro no Programa de Compostaxe Doméstica de SOGAMA.

Para proceder ao reparto dos composteiros, elaborarase unha lista de solicitantes seguindo os seguintes criterios para o reparto dos 25 composteiros:

 1. Os composteiros repartiranse segundo a seguinte orde de preferencia.
  1. Orde de recepción de solicitude.
  1. Persoas que vivan nunha vivenda con terreos dedicados a hortas ou cultivos.
  1. Persoas que dispoñan de terreos dedicados a hortas ou cultivos.
  1. Acreditación na necesidade do composteiro.
 2. As persoas que houbesen recibido un composteiro anteriormente por parte do Concello de O Valadouro e que desexen solicitar outro composteiro pasarán a formar unha lista de reserva para o caso de que as solicitudes de composteiros  contempladas no punto 1 sexa inferior a 25, a cal funcionará co seguinte orde de prioridade:
  1. Orde de recepción de solicitude.
  1. Acreditación da necesidade do composteiro.
 3. Esgotada a lista de solicitantes contemplada no punto número 1, procederase a realizar o reparto de composteiros por orde da lista de reserva contemplada no punto número 2.
 4. No caso de que o número total de solicitudes incluídas no punto número 1 e no punto número 2 sexa inferior a 25 o prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o esgotamento de existencias.
 5. Se algún solicitante renuncia ao composteiro concedido, procederase a realizar a entrega ao seguinte solicitante que conste la lista.
 6. So se admitirá unha solicitude por unidade familiar, non podendo concederse máis de un composteiro por vivenda.

QUINTA.- INSTRUCIÓN E TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO

 1. As solicitudes reguladas nas presentes Bases deberán conter toda a documentación que nas mesmas se regula.

Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación esixida, requirirase á persoas solicitante para que no prazo de 10 DÍAS HÁBILES emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixese, se considerará desistido da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos.

2.- Aprobación da convocatoria:

A convocatoria de solicitudes de composteiros será aprobada pola Xunta de Goberno Local do Concello de O Valadouro.

O procedemento de resolución que se xestiona a través da convocatoria correspondente, axustarase aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

O procedemento de concesión será realizado segundo os criterios enumerados na Base Cuarta.

3.- Instrución:

A instrución do procedemento corresponderá  a un/unha funcionario/a designado pola Xunta de Goberno Local, que ditará o Informe-Proposta de Resolución debidamente motivada, que en cada caso proceda e que realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos que se debe formular a proposta de resolución.

                A proposta de resolución provisional realizada polo órgano instrutor, deberá expresar a relación de solicitantes para os que se propón a concesión de composteiros, especificando a valoración de favorable ou desfavorable. Esta proposta elevarase á Concellería de Medio Ambiente, Servizos Municipais, Turismo, Comercio Industria e Enerxía, quen emitirá proposta de Resolución Provisional que se  fará pública aos interesados a través do taboleiro de anuncios, sede electrónica e na  páxina web do Concello, dando un prazo de dez días hábiles para presentar alegacións.

4.- Resolución:

Informadas as alegacións que se presenten polo órgano instrutor por este elevarase a proposta de resolución definitiva, que deberá expresar a relación de solicitantes para os que se propón a concesión do composteiro.

A resolución de concesións indicará a data e lugar no que se procederá á entrega dos composteiros.

A resolución notificarase aos interesados por publicación no taboleiro de anuncios, sede electrónica e páxina web.

 Prescindirase deste trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos ou outras alegacións e probas que as aducidas polas persoas interesadas. Neste caso, a proposta de resolución provisional formulada terá o carácter de definitiva.

As propostas de resolución provisionais e definitivas non crean ningún dereito a favor da persoa beneficiaria proposta, fronte á administración, mentres non se lle notificara a resolución definitiva de concesión.

A competencia para coñecer e resolver as solicitudes corresponderá ao Concelleiro delegado de Medio Ambiente, Servizos Municipais, Turismo, Comercio Industria e Enerxía.

                O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non excederá de SEIS MESES e se computa a partir da publicación da correspondente convocatoria.

SEXTA.- MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión dos composteiros poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e eventualmente á súa revogación e reintegro, se fose o caso.

SÉTIMA.- ENTREGA DOS COMPOSTEIROS

Unha vez notificada a resolución de concesión, procederase a realizar a entrega dos composteiros no lugar, data e hora indicados na mesma ás persoas beneficiarias dos mesmos.

OITAVA.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 1. Dedicar o composteiro ao reciclaxe de biorresiduos e fabricación de compostaxe, finalidade para a cal foi concedido.
  1. Conservar o composteiro na vivenda ou finca para a cal foi concedido, sen posibilidade de traslado ou cesión a un terceiro.
  1. Comunicar ao Concello de O Valadouro calquera dano ou incidencia no composteiro.
  1. A presentación da solicitude obriga ó solicitante á aceptación das Bases que rexen o procedemento.
  1. Someterse ás medidas de control indicadas na Base novena.

NOVENA.- MEDIDAS DE SEGUIMENTO E CONTROL

As persoas solicitantes que resulten beneficiarias da entrega dun composteiro deberán someterse ás seguintes medidas de seguimento e control:

 1. Someterse a un seguimento no uso do composteiro durante un prazo de 3 anos a contar dende a data de entrega.
  1. Someterse a visitas de control, previo aviso, por parte de persoal do Concello de O Valadouro na vivenda ou finca para a cal foi concedido o composteiro

DÉCIMA.- FIN DA VÍA ADMINISTRATIVA

O acto de resolución da concesión esgota a vía administrativa, podendo interporse recurso potestativo de reposición no prazo de un mes, ou ben directamente contencioso-administrativo no prazo de dous meses.

ANEXO I

SOLICITUDE DE COMPOSTEIRO DO PROGRAMA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA DE SOGAMA.

Apelidos:
Nome:
D.N.I.:
Domicilio a efectos de notificación en:                            
C.P.:Localidade:
Teléfonos:Correo electrónico:

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

 Fotocopia do Documento Nacional de identidade ou documento identificativo
 Certificado de empadroamento
 • Declaro que me atopo ao corrente no  cumprimento das obrigas tributarias (AEAT, Xunta de Galicia e Concello de O Valadouro ) e coa Seguridade Social.
 • Autorizo ao Concello de O Valadouro para obter os datos de empadroamento  e situación de estar ao corrente co Concello de O Valadouro.
 • Emito autorización expresa ó Concello de O Valadouro para solicitar e obter de organismos públicos ou privados que se consideren oportunos a información necesaria para resolver a adxudicación dos composteiros, así como a súa posterior verificación, control e, no seu caso, reintegro.
 • Comprométome a cumprir coas Bases reguladoras do procedemento.
 • Acepto as medidas de seguimento e control establecidas nestas Bases.

DATOS DA VIVENDA

Vivenda HabitualSINONOBSERVACIÓNS
ðð 
Segunda residenciaSINONOBSERVACIÓNS
ðð 
Existencia de parcelaSINONOBSERVACIÓNS
ðð 
Existencia de horta ou cultivosSINONOBSERVACIÓNS
ðð 
Existencia de animais domésticosSINONOBSERVACIÓNS
ðð 
Animais domésticosVacasSINONINDICAR NÚMERO
ðð 
PorcosSINON 
ðð 
CabalosSINON 
ðð 
OvellasSINON 
ðð 
CabrasSINON 
ðð 
AvesSINON 
ðð 
CansSINON 
ðð 
OutrosSINON 
ðð 

En O Valadouro, a ____ de  ________________  de 20__

Asdo.:

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de O Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do presente formulario. La lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha obriga legal. Os datos persoais cederanse cando exista una obrigación legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar o suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da entidade sita en la dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: https://valadouro.sedelectronica.es/info.0 

SR. CONCELLEIRO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, SERVIZOS MUNICIPAIS, TURISMO, COMENCIO, INDUSTRIA DE ENERXÍA.