Sesión Plenaria Ordinaria (07-07-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Proposta da Alcaldía sobre desafectación camiño 9009, polígono 9: “Camiño do Pozo Mouro”.
3.- Resposta da Alcaldía a cuestións sobre o polígono industrial do Valadouro, solicitadas polo Sr. Concelleiro D. José Manuel Lamela Piñeiro.
4.- Aporbación da Moción sobre o servizo de Saude Mental na comarca que presenta a Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña.
5.- Dación de contas de resolucións da Alcaldía.
6.- Rogos e Preguntas.